Algemene voorwaarden Blockunst  

https://blockunst.nl 

Algemene voorwaarden op basis van modelvoorwaarden van Stichting WebwinkelKeur.  

Inhoudsopgave  

Artikel 1 – Definities  

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer  

Artikel 3 – Toepasselijkheid  

Artikel 4 – Het aanbod  

Artikel 5 – De overeenkomst  

Artikel 6 – Herroepingsrecht  

Artikel 7 – De prijs  

Artikel 8 – Conformiteit en garantie  

Artikel 9 – Levering en uitvoering  

Artikel 10 – Betaling  

Artikel 11 – Klachtenregeling  

Artikel 12 – Geschillen  

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen  

Artikel 1 – Definities  

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn  herroepingsrecht; Lees alles over bedenktijd.  
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;  3. Dag: kalenderdag;  
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is  gespreid;  
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om  informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige  raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien  van de overeenkomst op afstand;  
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand  aan consumenten aanbiedt;  
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,  tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of  meer technieken voor communicatie op afstand;  
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten  van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte  zijn samengekomen.  
 8. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer  

Blockunst  

Slachtedyk 24a  

8501ZA Joure  

Nederland  

T 06 13303543  

E anca@blockunst.nl 

KVK 69593531  

Artikel 3 – Toepasselijkheid  

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op  elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en  consument.  
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene  voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk  is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de  algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op verzoek van de consument zo  spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.  
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het  vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze  algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden  gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan  worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk  is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de  algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op  verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen  worden toegezonden.  
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige  toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.  5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze  voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg  onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke  zoveel mogelijk benaderd.  
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 – Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,  wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te  passen.  
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer  gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de  aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het  aanbod binden de ondernemer niet.  
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen  aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.  5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden  producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact  overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten  en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in  het bijzonder:  
 • de prijs inclusief belastingen;  
 • de eventuele kosten van verzending; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal  komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;  
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;  
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; de termijn voor  aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs  garandeert;  
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een  andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte  

communicatiemiddel;  

 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke  deze voor de consument te raadplegen is;  
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door  hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en  indien gewenst herstellen;  
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan  worden gesloten; de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen  en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan  raadplegen;  
 • en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een  duurtransactie. 

Artikel 5 – De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij  gestelde voorwaarden.  
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de  ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het  aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.  
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht  van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan  betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.  4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de  overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  
 4. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie,  schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier  kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: het bezoekadres van  de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; de  voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het  herroepingsrecht; de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; de in  artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; de  vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.  
 5. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op  de eerste levering.  
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. 

Artikel 6 – Herroepingsrecht  

Bij levering van producten:  

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument niet de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden.  
 2. Niet tevreden? Dan behoud de consument zich het recht een gewenste aanpassing te  laten doorvoeren.

Artikel 7 – De prijs  

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg  van veranderingen in btw-tarieven.  
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer  geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan  schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het  aanbod vermeld.  
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen  toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke  regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te  zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.  
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.  6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de  ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Artikel 8 – Conformiteit en garantie  

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor  ander dan normaal gebruik.  
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de  wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst  tegenover de ondernemer kan doen gelden.  
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na  levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten  dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.  4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De  ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de  producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.  5. De garantie geldt niet indien:  
 • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;  
 • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van  de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;  
 • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de  overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de  toegepaste materialen. 

Artikel 9 – Levering en uitvoering  

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst  nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van  aanvragen tot verlening van diensten.  
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft  gemaakt.  
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf  geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren,  tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging  vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden  

uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling  geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst  zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.  4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument  geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op  schadevergoeding.  

 1. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat  de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na  ontbinding, terugbetalen.  
 2. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich  inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op  duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.  Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van  een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.  
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot  het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de  ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is  overeengekomen. 

Artikel 10 – Betaling  

 1. Betalingen dienen direct gedaan te worden via iDeal 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens  onverwijld aan de ondernemer te melden.  

Artikel 11 – Klachtenregeling  

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en  behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.  
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de  gebreken heeft geconstateerd.  
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een  meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat  vatbaar is voor de geschillenregeling.  
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is  het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform  (http://ec.europa.eu/odr). Webwinkel is momenteel niet aangesloten bij een keurmerk met  geschillencommissie.  
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer  schriftelijk anders aangeeft.  
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar  haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.  

Artikel 12 – Geschillen  

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien  de consument woonachtig is in het buitenland.  
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.  

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen  

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet  ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op  zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.